Algemene voorwaarden Bezembinder Dakwerken

1.   Definities
Opdrachtgever
Ieder persoon die een opdracht geeft op het gebied van lood-, zink- en dakwerkzaamheden.  
Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken is op 2 april 2008 opgericht en gespecialiseerd in alle voorkomende dakwerkzaamheden van onderhoud, renovatie en vernieuwing van uw dakvloer/leer tot en met lood- en zinkwerkzaamheden. Daarnaast kunt u terecht voor aanverwante dakwerkzaamheden. Ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Amersfoort  nummer 88753131.Opdracht
De schriftelijk bevestigde opdracht van de opdrachtgever aan Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken voor uw dakwerkzaamheden. 

 2.   Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die betrekking hebben op het vernieuwen of renoveren van uw dak of aanverwante zaken zoals lood en zink. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken  schriftelijk zijn bevestigd. Op de betrekkingen tussen Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken  en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

3.   Offertes
Alle offertes van Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken  zijn vrijblijvend. Het kan zijn dat er voor een offerte maken kosten in rekening gebracht worden. Dit i.v.m. een inspectie en meten vooraf. Wij brengen u hier dan vooraf van op de hoogte.

4.  Garantie
U ontvangt 10 jaar garantie op de waterdichtheid van de dakbedekking m.u.v. mechanische en/of moedwillige beschadiging. Ook  vervalt de garantie als er door derden werkzaamheden aan het dak verricht worden.  Op lood en zink en/of overige materialen ontvangt u de fabrieksgarantie volgens de algemene voorwaarden van de desbetreffende leverancier. Houtrot valt buiten de offerte omdat deze niet vooraf te bepalen is.

5.  Aansprakelijkheid
Na het tijdstip van oplevering is de technische aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken en door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00  ook in geval bij brand. De gebreken waarvoor Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken aansprakelijk wordt gesteld behoudt Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken zelf het recht als eerste de schade te herstellen. Elke vorm van aansprakelijkheid vervalt , tenzij anders is overeengekomen, 6 maanden na factuurdatum of na datum beëindiging of opzegging. Hulppersonen en ZZP’ers die worden ingehuurd zijn uitgesloten van de dekking. Deze dienen zelf hun aansprakelijkheidsrisico regelen en zijn aansprakelijk voor eigen schade en gebreken.

6.   Aard van de opdracht
Nadat een opdracht of een principe opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij Bezembinder Lood-,Zink- en Dakwerken garandeer dat alle de ten dienste staande middelen tot adviseren en uitvoeren van de werkzaamheden voor de opdrachtgever optimaal ingezet zullen worden.

7.   Duur van de opdracht
De duur van de opdracht is afhankelijk van de werkzaamheden  en de wensen van de opdrachtgever.

8.   Acceptatie en beperkende bepalingen
Indien er, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die door opdrachtgever verschaft is, tijdens de looptijd van de opdracht alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken de werkzaamheden beperken, tot op een nader tijdstip opschorten, dan wel beëindigen.

9.   Getekende opdrachtbevestiging
Wanneer de opdrachtnemer en opdrachtgever de opdrachtbevestiging beiden hebben ondertekend of schriftelijk via mail bevestigd, is er sprake van een opdracht. Indien de opdrachtgever de opdracht na (getekende) opdrachtbevestiging wil ontbinden, zijn hier kosten aan verbonden. De opdrachtgever dient het reeds bestelde materiaal af te nemen en te betalen (dit zijn speciaal bestelde artikelen voor opdrachtgever). De opdrachtnemer zal aan opdrachtgever 75% van totale arbeidsloon factureren, opdrachtgever zal hieraan moeten voldoen.

10.  Honoraria
Indien een bevestigde opdracht van kracht is dient de opdrachtgever het verschuldigde totaalbedrag voor de uitvoering van de werkzaamheden en de materialen na ontvangst van de factuur in 1 keer te betalen.  In overleg bij offertes boven de € 3000,- stuurt Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken twee facturen van ieder 50% van het totaal bedrag. De eerste factuur dient voor of op startdatum van de werkzaamheden betaald te worden. De tweede factuur dient betaald te worden binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur. Niet voldoen aan de betalingsverplichtingen biedt Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken  de werkzaamheden te beperken of te beëindigen. Na het verstrijken van het betalingstermijn is het Nederlands/Europees handelsrecht van toepassing (handels­vertragingsrente): vanaf 30 dagen na de dag waarop de factuur is ontvangen of vanaf 30 dagen na ontvangst van de prestatie waarop de factuur betrekking heeft. De  handelsvertragingsrente bedraagt op dit moment 10,25%. Bezembinder Lood-, Zink-  en Dakwerken heeft het recht uw betaling na het verstreken betalingstermijn over te dragen aan het incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten zijn  voor de opdrachtgever.

11. Verwijderen van materialen
Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken  verwijdert in geen enkel geval het materiaal asbest. Indien bij de klant asbest verwijderd dient te worden, zal een specialistisch bedrijf worden ingeschakeld door de opdrachtgever. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

12. Inhuren
Ook is zakelijk inhuren mogelijk op uurbasis. U ontvangt vooraf schriftelijk (e-mail) de gemaakte afspraken met betrekking tot de datum/week van inhuren, uren per week/dag, wijze van facturering en uurtarief. Bij werkafzegging later dan 24 uur voor aanvang werkdag(o.a. door weersomstandigheden) word 50% van de afgesproken uren per dag in rekening gebracht. De algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitzondering van punt 3,4,5 en 9.

13. Slotbepaling
De opdrachtgever en Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken  worden verondersteld kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden. Tevens behoudt Bezembinder Lood-, Zink- en Dakwerken het recht  wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen.